RAM recordings

Zuzana Martinsen – One Moment In Time (Single)

Zuzana Martinsen – One Moment In Time (Single)

Musikk & Tekst: Albert Louis Hammond & John Bettis

Zuzana Martinsen – Sang

Robert Alan Morley – Trommer, bass, keyboards

Arrangement. Robert Alan Morley & Zuzana Martinsen

Produsert av Robert Alan Morley

Teknikk, miks & mastering: Robert Alan Morley

Coverfoto: Alexander Klinko, Jeantette Susann & Zuzana Martinsen